speaker-photo

MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.

Prednosta

Prednosta

D I S K U S I A : Bolesti v oblasti panvy z pohľadu rehabilitačného lekára

...........................................................................................

MUDr. Ľudovít Želinský, PhD. promoval v roku 1973 na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. V roku 1978 absolvoval atestáciu z internej medicíny, od roku 1982 nadstavbovú špecializáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), postgraduálne kurzy z akupunktúry, manipulačnej a reflexnej terapie, laseroterapie, Vojtovej techniky. Od roku 1985 pracoval ako externý asistent Katedry FBLR Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, teraz ako lektor kurzov manuálnej medicíny, laseroterapie a funkčnej rtg diagnostike u vertebrogénnych ochorení. Podieľal sa na tvorbe legislatívy, koncepcie, bodovníka a na katalogizácii výkonov odboru FBLR, je spoluautorom SNOLAMED-u - národného registra výkonov SVaLZ, spoluautorom riešiteľských tímov viacerých výskumných a grantových úloh. Je členom odborných spoločností akupunktúry, myosleketálnej medicíny, FBLR Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory. Venuje prednáškovej, ale i publikačnej činnosti, v klinike hlavne prevencii, diagnostike a liečbe ochorení chrbtice a s tým súvisiacich porúch pohybového aparátu. Na túto tému v roku 2009 obhájil aj dizertačnú prácu.                                                                                                          V tomto zariadení začal pracovať od roku 2001 ako primár FRO. Od roku 2015 bol menovaný za prednostu novozriadenej Kliniky liečebnej rehabilitácie LF UPJŠ Košice a venuje sa aj pedagogickej činnosti.